ECOstyle MosVreter 1020 ml – ECOstyle Belgium

MosVreter 1020 ml

  MosVreter 1020 ml

   Productformulier

   Gebruik
   gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik het etiket en de
   productinformatie. Bekijk het volledige etiket met waarschuwingszinnen en
   -symbolen op href="https://ecostyle.be/pages/veilig-gebruik">deze
   pagina.

   Omschrijving

   MosVreter is een product op basis van organische vetzuren van natuurlijke oorsprong voor de bestrijding van mos in het gazon en grasvelden. Het kan ook toegepast worden voor de bestrijding van mos en onkruid tussen en op sierplanten (bomen, struiken en heesters).

   Omschrijving

   MosVreter is een product op basis van organische vetzuren van natuurlijke oorsprong voor de bestrijding van mos in het gazon en grasvelden. Het kan ook toegepast worden voor de bestrijding van mos en onkruid tussen en op sierplanten (bomen, struiken en heesters).

   Veiligheidsinformatie


   WAARSCHUWING
   Gewasbeschermingsmiddel
   Toelatingsnummer:
   9573G/B
   Werkzame stoffen: 186,7 g/L
   pelargonzuur

   P101 : Bij het inwinnen van medisch advies,
   de verpakking of het etiket ter beschikking houden. - P102 : Buiten het
   bereik van kinderen houden. - P262 : Contact met de ogen, de huid of de
   kleding vermijden. - P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik
   van dit product. - P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig
   afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,
   indien mogelijk. Blijven spoelen. - P337 + P313 : Bij aanhoudende
   oogirritatie: Een arts raadplegen. - P501 : Inhoud en verpakking afvoeren naar
   inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. EUH401 : Volg de
   gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
   voorkomen SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
   water verontreinigt. - SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit
   product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC
   code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 0. -
   SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een
   bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie
   risicobeperkende maatregelen). - SPe8 : Gevaarlijk voor bijen en andere
   bestuivende insecten. Om de bijen en andere bestuivende insecten te
   beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen.
   Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. - SPo : Na
   de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de
   spuitvloeistof is opgedroogd.

   Login

   Wachtwoord vergeten?

   Heb je nog geen account?
   Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.