ECOstyle Ultima onkruid & mos bestrijder concentraat – ECOstyle Belgium

Ultima Quick Spray Totale Onkruidbestrijder

Bestrijdt onkruid, grassen en mos
Razendsnel onkruidvrij, binnen 3 uur resultaat
| Bestrijdt onkruid, grassen en mos
| Op basis van plantaardige vetzuren

  Ultima Quick Spray Totale Onkruidbestrijder

  Bestrijdt onkruid, grassen en mos
  Razendsnel onkruidvrij, binnen 3 uur resultaat
  | Bestrijdt onkruid, grassen en mos
  | Op basis van plantaardige vetzuren
   Productformulier

   Snel onkruid en mos verwijderen ? Ultima Quick Spray is een gebruiksklare oplossing voor zowel onkruid als grassen. Ook verkrijgbaar in een voordelig concentraat.

   *Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie. Bekijk het volledige etiket met waarschuwingszinnen en -symbolen op deze pagina.

   Omschrijving

   Wat te doen tegen onkruid?

   Vaak wordt onkruid gezien als planten die snel woekeren of moeilijk te verwijderen zijn. Maar in principe ligt het aan je perceptie: wat de één onkruid vindt, laat de ander juist in zijn tuin staan vanwege de mooie bloemen. Naast dat onkruid een slechte reputatie heeft, speelt het een cruciale rol in de tuin. Onkruid zorgt voor een goede ecologische balans en lokt verschillende insecten naar de tuin.

   Bepaalde onkruidsoorten dienen bijvoorbeeld als belangrijke voedselbronnen voor bestuivers zoals bijen en vlinders. Van sommige soorten zijn bepaalde vlinders zelfs volledig afhankelijk, denk bijvoorbeeld aan distels of brandnetels. Onkruid in de tuin is dus niet alleen maar kommer en kwel, maar draagt juist bij aan de biodiversiteit. Laat onkruid dus zo veel mogelijk staan, bijvoorbeeld in een hoekje in de tuin.

   Onkruid bestrijden

   Wil je mos en onkruid toch liever effectief bestrijden? Met Ultima Quick Spray onkruidverwijderaar heb je al binnen enkele uren zichtbaar resultaat, zonder veel werk. Ultima Quick Spray droogt de plant uit en is breed inzetbaar in de tuin. Ultima Quick Spray is een niet-selectief contactmiddel ter bestrijding of onderdrukking van onkruid, mos en algen. Dit betekent dat andere planten die met het middel in contact komen ook verdorren.

   Ultima Quick Spray bevat géén glyfosaat of vergelijkbare chemische bestanddelen. We gebruiken uitsluitend werkzame stoffen die oorspronkelijk terug te vinden zijn in de natuur of toegelaten zijn in de voedingsmiddelenindustrie.

   Specificaties

   • Bestrijding van: Mos; Onkruid
   • Toepassing: Sprayen
   • Toepassingsperiode: Spuiten bij temperaturen hoger dan 10°C. Een neerslagvrije periode van 8u na toepassing
   • Type product: Totale onkruidbestrijding
   • Dosering: Bij een volledig met onkruid begroeid oppervlak 100 ml spuitvloeistof per m². Bij een oppervlak dat niet volledig met onkruid begroeid is 100 ml spuitvloeistof per 3 m².
   • Samenstellling: 31
   • 02g/L pelargonzuur: 02g/L pelargonzuur

   Veiligheidsinformatie


   WAARSCHUWING
   Gewasbeschermingsmiddel
   Toelatingsnummer:
   9574G/B
   Werkzame stoffen: 31 g/L
   pelargonzuur

   P101 : Bij het inwinnen van medisch advies,
   de verpakking of het etiket ter beschikking houden. - P102 : Buiten het
   bereik van kinderen houden. - P262 : Contact met de ogen, de huid of de
   kleding vermijden. - P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik
   van dit product. - P305 + P351 + P338 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig
   afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen,
   indien mogelijk. Blijven spoelen. - P337 + P313 : Bij aanhoudende
   oogirritatie: Een arts raadplegen. - P501 : Inhoud en verpakking afvoeren
   naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. EUH401 : Volg de
   gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
   voorkomen SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen
   water verontreinigt. - SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit
   product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC
   code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 0. -
   SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een
   bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie
   risicobeperkende maatregelen). - SPe8 : Gevaarlijk voor bijen en andere
   bestuivende insecten. Om de bijen en andere bestuivende insecten te
   beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen.
   Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. - SPo : Na
   de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de
   spuitvloeistof is opgedroogd.

   Login

   Wachtwoord vergeten?

   Heb je nog geen account?
   Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.